Preskocit navigáciu

Služby sociálneho zabezpečenia


OZNAM – PODMIENKY POBYTU V HOTELOCH HOREZZA, a. s.

V záujme ochrany zdravia hostí, ako aj personálu hotelov Granit je nutné, aby návštevníci podstúpili testovanie na ochorenie COVID-19, a to pri nástupe na pobyt, v hotelovom zariadení, resp. podľa dĺžky trvania pobytu aj ďalšie kontrolné testovanie počas samotného pobytu. Bez absolvovania testu nie je možné nastúpiť na pobyt.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke HOREZZA, a. s. v časti „Aktuálne” : https://granithotels.sk/sk/aktualne


 

Organizácia a riadenie - § 82 zákona č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 82

(1) Rekreačný pobyt policajtovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, ich manželke (manželovi) a nezaopatrenému dieťaťu poskytuje tento útvar.

(2) Rekreačný pobyt profesionálnemu vojakovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, ich manželke (manželovi) a nezaopatrenému dieťaťu poskytuje tento úrad.

(3) Poukaz na kúpeľnú starostlivosť policajtovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, poskytuje tento útvar.

(4) Poukaz na kúpeľnú starostlivosť profesionálnemu vojakovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, poskytuje tento úrad.

(5) Pohreb zomretého policajta zabezpečuje služobný úrad, v ktorého pôsobnosti vykonával policajt naposledy štátnu službu. Pohreb zomretého poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia vyplácaného útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva zabezpečuje služobný úrad, v ktorého pôsobnosti vykonával policajt naposledy štátnu službu, a ak taký služobný úrad už neexistuje, služobný úrad, v ktorého pôsobnosti mal poberateľ takého dôchodku trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo po dohode s pozostalými služobný úrad, v ktorého pôsobnosti bude taký poberateľ výsluhového dôchodku pochovaný. O nároku pozostalých na náhradu nákladov na pohreb podľa § 71 až 76 rozhoduje a túto náhradu vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva.

(6) Pohreb zomretého profesionálneho vojaka a poberateľa dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, zabezpečujú služobné orgány. O nároku pozostalých na náhradu nákladov na pohreb podľa § 72 ods. 1 a 2 a § 73 až 78 rozhoduje a túto náhradu vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

(7) Na príslušníka Slovenskej informačnej služby a poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia vyplácaného útvarom sociálneho zabezpečenia Slovenskej informačnej služby sa nevzťahuje odsek 5 prvá veta a druhá veta.

 


Skočiť na menu


Share