Preskocit navigáciu

PR s kúpeľným režimom


Podľa § 126 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z. zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa preventívna rehabilitácia vo forme rekondičného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní troch týždňov poskytuje len profesionálnemu vojakovi v stálej službe, a to na základe jeho žiadosti a na návrh ošetrujúceho lekára alebo iného lekára určeného služobným úradom.

Ministerstvom obrany SR sú pre poskytovanie PR s kúpeľným režimom určené dve kúpeľné zariadenia HOREZZA, a.s.:

 
1. Hotel GRANIT Piešťany - kúpeľný ústav 
Podľa prílohy č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, je indikačná šírka poskytovania kúpeľnej starostlivosti v uvedenom zariadení:
 
- indikačná skupina VI (nervové choroby) mimo VI/11
- indikačná skupina VII ( choroby pohybového ústrojenstva)
- indikačná skupina XII ( choroby z povolania) iba tieto indikácie : XII/1, XII/3, XII/4, XII/9
 
Navrhujúci lekár uvedie (doloží kópie) vo vystavenom návrhu:
- odborné vyšetrenie podľa typu ochorenia
- popis funkčného vyšetrenia
- popis RTG alebo CT, MR
- pri zápalových reumatických chorobách , výsledky laboratórnych testov
 
2. Hotel GRANIT Tatranské Zruby - klimatické kúpele
Podľa prílohy č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, je indikačná šírka poskytovania kúpeľnej starostlivosti v uvedenom zariadení:
 
- indikačná skupina V (netuberkulózne choroby dýchacích ciest)
- indikačná skupina XII, iba tieto indikácie. XII/1, XII/5, XII/6, XII/8, XII/10
 
Navrhujúci lekár uvedie (doloží kópie) vo vystavenom návrhu:
- odborné vyšetrenie podľa typu ochorenia
- spirometriu
- alergologické vyšetrenie pri alergologických chorobách
 
Riadne vypísaný lekársky návrh musí byť podpísaný a doručený najneskôr 6 týždňov pred nástupným termínom na adresu Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia.
 
Ako odôvodnené nenastúpenie VÚSZ uznáva:
 
- úmrtie blízkej osoby
- ošetrovanie člena rodiny (tlačivo potvrdené lekárom)
- neodkladná hospitalizácia
- kontraindikačné ochorenie

KONTAKT :

Denne od 9:00 hod. do 10:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.

Tel.: (0960) 316 066
Fax: (0960) 316 095
e-mail: vusz@vusz.sk

Skočiť na menu
Share