Preskocit navigáciu

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia


je orgán štátnej správy pre :

  1. výkon sociálneho zabezpečenia vojakov, podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  2. výkon dôchodkového zabezpečenia podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v rezorte MO SR,
  3. správu a zúčtovanie štátnych sociálnych dávok z rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu MPSVaR SR prostredníctvom úhrady nákladov dávok podľa § 94 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  4. priznanie, výplatu, zastavovanie a odnímanie príspeku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaný podľa zákona č. 285/2009 Z.z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia je rozpočtovou organizáciou na výkon sociálneho zabezpečenia vojakov a bol zriadený na základe ustanovenia § 74 zákona 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov dňom 01. mája 1998 ako nástupca Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia zriadeného dňom 1.novembra 1992 rozkazom ministra obrany Českej a Slovenskej federatívnej republiky číslo 45/1992 k výkonu sociálneho zabezpečenia na území SR a recipovaný ustanovením § 141 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 


Voľné pracovné miesto - právnik


Informácie k rodičovskému dôchodku rodičov profesionálnych vojakov nájdete tu


Informácie k priznaniu a výplate rodičovského dôchodku

Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia bolo doručených niekoľko tisíc vyhlásení k rodičovskému dôchodku, z uvedeného dôvodu žiadame profesionálnych vojakov a ich rodičov o trpezlivosť.

V prípade chýbajúcich alebo chybných údajov Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia tieto údaje priebežne zisťuje z dostupných zdrojov, prípadne vyzýva na ich doplnenie, a to predovšetkým prostredníctvom profesionálnych vojakov.

V prípade, že nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 nevznikne, vydá Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia o tejto skutočnosti rozhodnutie, proti ktorému je prípustný opravný prostriedok.

O priznaní rodičovského dôchodku sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje.

O nároku na rodičovský dôchodok, ktorý vznikol do 31. augusta 2023, a nároku na jeho výplatu, rozhodne útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia najneskôr do 31. decembra 2023.

Za rok 2023 sa rodičovský dôchodok vyplatí v jednej úhrnnej splátke, a to do 31. marca 2024.

 Oznam pre prijímateľov dávok sociálneho zabezpečenia vyplácaných šekovou poukážkou


Šekové poukážky na výplatu dávky za mesiac november 2023 boli z technických dôvodov na strane Poštovej banky, a. s. vytlačené dvakrát, raz 3.11.2023 a druhýkrát 6.11.2023. Je možné požiadať o vyplatenie iba jednej, ktorejkoľvek šekovej poukážky. Druhú šekovú poukážku je možné znehodnotiť. V prípade predloženia oboch šekových poukážok na výplatu, bude Poštová banka, a.s. neoprávnene vyplatenú sumu vymáhať.


Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia ( ďalej len „VÚSZ“ ) v súlade s  § 100 ods. 2 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje vyplácanie opakujúcich sa dávok sociálneho zabezpečenia podľa tohto zákona v určenom výplatnom termíne na bežný kalendárny mesiac.

VÚSZ oznamuje poberateľom dávok sociálneho zabezpečenia, že Poštová banka, a.s. v rámci sadzobníka poplatkov pre fyzické osoby v časti Ostatné služby zaviedla poplatok za výplatu šekovej poukážky realizovanej na pošte s účinnosťou od 01.3.2020.

Hotovostné operácie, akým je aj výber šekovej poukážky na pošte, sú spravidla bankami spoplatňované. Výplata šekových poukážok sa realizuje na základe obchodných podmienok Poštovej banky, a.s., ktoré sú určené pre adresáta platby. Uvedeným poplatkom banka spoplatňuje službu výplaty šekovej poukážky na pošte, ktorá doteraz nebola spoplatnená.

Bližšie informácie k tomuto poplatku poskytne Poštová banka, a.s., informácie sú dostupné aj v aktuálnom sadzobníku poplatkov na internetovej stránke Poštovej banky, a.s. - časť Praktické informácie - Sadzobník poplatkov.

Pri realizácii výplaty šekovej poukážky na pobočke Slovenskej pošty, a.s. alebo Poštovej banky, a.s. ide o vzťah medzi fyzickou osobou (poberateľom dávok sociálneho zabezpečenia) a Poštovou bankou, a.s. 

Na základe uvedených skutočností VÚSZ nemá oprávnenie na určovanie a úpravu predmetného poplatku, ale z hľadiska úplnosti informácií pre poberateľov, ktorým sú dávky sociálneho zabezpečenia vyplácané v hotovosti šekovou poukážkou VÚSZ zverejňuje uvedené oznámenie.

 


Skočiť na menu


Share