Preskocit navigáciu

Sprístupnenie informácií


 

Sprístupňovanie informácii podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonom (zákon o slobode informácií)
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sprístupňuje informácie na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby podanej
písomne poštou na adresu Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Špitálska 22, 812 74 Bratislava
e-mailom na adresu   vusz@vusz.sk v predmete uviesť „infožiadosť“
telefonicky na tel. číslo: 0960 316 092
osobne v podateľni Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, Špitálska 22, 812 74 Bratislava v pracovných dňoch od 7:30 do 15:00 hod. (okrem prestávky na obed v čase od 11:30 do 12:00 hod.)
Žiadosť musí obsahovať
-          označenie povinnej osoby, ktorej je určená
-          meno, priezvisko, adresa pobytu fyzickej osoby žiadateľa alebo názov alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby žiadateľa
-          ktorých informácií sa žiadosť týka
-          aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje
Na doplnenie neúplnej žiadosti bude žiadateľ vyzvaný. Ak napriek výzve žiadosť nebude v určenej lehote doplnená a informáciu nebude možné pre tento nedostatok sprístupniť, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia žiadosť odloží.
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií vybaví v lehote 8 pracovných dní od podania žiadosti, alebo od postúpenia žiadosti na vybavenie Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia.
Zo závažných dôvodov môže byť lehota na vybavenie žiadosti predĺžené najviac o osem pracovných dní, o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti bude žiadateľ informovaný s uvedením dôvodu predĺženia lehoty Závažnými dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
Ak Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia žiadosti nevyhovie vydá o tom písomné rozhodnutie, proti ktorému je možné podať odvolanie Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie sa nevydáva, ak žiadosť bola odložená.
Ak so sprístupnením informácie vzniknú materiálne náklady spojené so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a odoslaním informácie žiadateľovi, žiadateľ bude vyzvaný na úhradu materiálnych nákladov podľa pripojeného sadzobníka
Sadzobník úhrad materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Skočiť na menu


Share