Preskocit navigáciu

PR pre profesionálnych vojakov


 

Preventívna rehabilitácia
 
§ 126 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
(1)       Preventívna rehabilitácia je súbor preventívnych, telovýchovno-športových a liečebných opatrení zameraných predovšetkým na posilnenie a upevnenie telesného a duševného zdravia profesionálneho vojaka.
 
(2)       Preventívna rehabilitácia sa vykonáva formou
a) rekondičného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní troch týždňov v zariadeniach v pôsobnosti ministerstva alebo v zariadeniach určených ministerstvom,
b) rekondičného pobytu v trvaní dvoch týždňov v zariadeniach v pôsobnosti ministerstva alebo v zariadeniach určených ministerstvom, alebo
c) aktívneho odpočinku v trvaní dvoch týždňov na území Slovenskej republiky, spravidla v mieste pobytu profesionálneho vojaka.
 
(3)       Preventívna rehabilitácia sa poskytne profesionálnemu vojakovi jedenkrát ročne, ak
a) je v stálej štátnej službe alebo
b) vykonáva štátnu službu
1. ako odborník riadenia letovej prevádzky po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom, výkonný letec, výkonný výsadkár, padákový odborník letectva, pyrotechnik alebo potápač alebo
2. vo Vojenskom spravodajstve alebo vo Vojenskej polícii.
 
(4)       Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 3 písm. b) sa preventívna rehabilitácia poskytne prvýkrát, ak štátnu službu ako odborník riadenia letovej prevádzky po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom, výkonný letec, výkonný výsadkár, padákový odborník letectva, pyrotechnik alebo potápač alebo štátnu službu vo Vojenskom spravodajstve alebo vo Vojenskej polícii vykonával najmenej päť rokov.
 
(5)       Profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, ktorý vykonával štátnu službu vo Vojenskom spravodajstve menej ako päť rokov, možno poskytnúť preventívnu rehabilitáciu podľa odseku 2 písm. c) jedenkrát ročne.
 
(6)       Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. a) sa poskytuje len profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 3 písm. a), a to na základe jeho žiadosti a na návrh ošetrujúceho lekára alebo iného lekára určeného služobným úradom.
 
(7)       Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. b) a c) sa poskytuje profesionálnemu vojakovi na základe jeho žiadosti.
 
(8)       Ak profesionálnemu vojakovi podľa odseku 3 nebola poskytnutá preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b), poskytne sa mu s jeho súhlasom preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. c).
 
(9)       Preventívna rehabilitácia sa v kalendárnom roku poskytuje profesionálnemu vojakovi iba v jednej forme.
 
(10)     Profesionálnemu vojakovi, ktorému bola v kalendárnom roku poskytnutá kúpeľná starostlivosť podľa osobitného predpisu,91) sa preventívna rehabilitácia neposkytne.
 
(11)     Preventívna rehabilitácia sa neposkytne ani profesionálnemu vojakovi
a) počas zaradenia do personálnej zálohy podľa § 74 alebo § 75,
b) počas vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
c) počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,
d) po doručení personálneho rozkazu o prepustení,
e) v čase, keď to vylučuje jeho zdravotný stav,
f) ktorý odmietne preventívnu rehabilitáciu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b).
 
(12)     Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. c) sa na účely náhrady škody nepovažuje za výkon štátnej služby alebo za priamu súvislosť s výkonom štátnej služby.
 
§ 127 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
(1)       Nástup na preventívnu rehabilitáciu určuje veliteľ s prihliadnutím na potreby služobného úradu.
 
(2)       Profesionálny vojak je povinný nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, ktorý je určený ako deň nástupu, a čerpať preventívnu rehabilitáciu v ustanovenom rozsahu.
 
(3)       Preventívnu rehabilitáciu môže veliteľ prerušiť alebo predčasne skončiť, ak
a) je profesionálny vojak v čase preventívnej rehabilitácie uznaný za dočasne neschopného pre chorobu alebo úraz,
b) sa profesionálnemu vojakovi poskytne služobné voľno,
c) osobná účasť profesionálneho vojaka je nevyhnutná na odstránenie vzniknutej mimoriadnej udalosti podľa § 106 ods. 1 písm. e),
d) si to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitného predpisu.19)
 
(4)       Kontrolu nástupu a čerpania preventívnej rehabilitácie podľa § 126 ods. 2 písm. a) a b) vykonáva služobný úrad.
 
(5)       Podrobnosti o poskytovaní preventívnej rehabilitácie, o nástupe na preventívnu rehabilitáciu, o jej prerušení alebo predčasnom skončení a o kontrole vykonávania preventívnej rehabilitácie ustanoví služobný predpis.
 
Služobný predpis č. 103/2015 zo 16. decembra 2015 o podrobnostiach o poskytovaní preventívnej rehabilitácie, o nástupe na preventívnu rehabilitáciu, o jej prerušení alebo predčasnom skončení a o kontrole vykonávania preventívnej rehabilitácie.

 


 


KONTAKT :
Denne od 9:00 hod. do 10:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.

Tel.: (0960) 316 066
Fax: (0960) 316 095
e-mail: A66@vusz.sk

Skočiť na menu


Share