Preskocit navigáciu

RODIČOVSKÝ DÔCHODOK


Informácia k rodičovskému dôchodku rodičov profesionálnych vojakov  

Nárok na rodičovský dôchodok rodičovi profesionálneho vojaka môže vzniknúť najskôr od 1.1.2023
- ak profesionálny vojak bol v roku 2021 v služobnom pomere a mal vymeriavací základ na výsluhové zabezpečenie
- a zároveň rodič je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidného výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Pre priznanie rodičovského dôchodku je potrebné od 1.7.2023 podať vyhlásenie vojaka, ktoré je k dispozíci tu

Ak vojak nechce, aby rodičovi/ rodičom vznikol nárok na rodičovský dôchodok, nie je potrebné urobiť žiadny úkon.

K vyhláseniu vojaka je potrebné priložiť oznámenie rodiča s prílohami, ktoré je k dispozícii tu

Žiadosť o poukazovanie rodičovského dôchodku na účet v banke je k dispozícii tu

Rodičovský dôchodok za rok 2023 bol vyplatený jednou sumou v januári 2024.

O priznaní rodičovského dôchodku sa nevydáva rozhodnutie, rodičovský dôchodok bude iba poukázaný na účet rodiča, alebo adresu rodiča.

Pre viac informácii kliknite sem.

Informácie budú podľa potreby aktualizované..
Doplňujúce informácie k rodičovskému dôchodku


Rodičovský dôchodok sa poskytuje na žiadosť vojaka – Vyhlásenie vojaka pre vznik nároku na rodičovský dôchodok. Písomné vyhlásenie sa doručuje VÚSZ vyplnené podľa predtlače – nezabúdať vyplniť najmä osobné číslo vojaka a vyhlásenie podpísať. K vyhláseniu je potrebné pripojiť Oznámenie rodiča s prílohami. Všetky tlačivá sú k dispozícii na stránke VÚSZ – v podrobnejších informáciách k rodičovskému dôchodku.

Ukončenie služobného pomeru nie je potrebné VÚSZ oznamovať, výplata rodičovského dôchodku rodičovi sa ukončí na konci druhého kalendárneho roku nasledujúceho po skončení služobného pomeru.

Oznámenie o úmrtí rodiča je potrebné posielať e-mailom na vusz@vusz.sk s uvedením mena a priezviska rodiča, dátumu úmrtia rodiča a osobného čísla vojaka.


Kto má nárok na rodičovský dôchodok?

  Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu má poberateľ:

 • starobného dôchodku
        (poberateľ predčasného starobného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku)
 • invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku     
 • výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku     
 • invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,

  ak je rodičom profesionálneho vojaka, ktorý je jeho vlastným dieťaťom alebo osvojeným dieťaťom alebo je fyzickou osobou, ktorá vychovala profesionálneho vojaka, ktorý mu bol ako dieťa zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a tento profesionálny vojak mal vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie a bol povinný platiť poistné na výsluhové zabezpečenie v roku, ktorý dva roky predchádza aktuálnemu kalendárnemu roku, a písomne vyhlásil, že rodičovi - poberateľovi dôchodku má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.

  Aká je výška rodičovského dôchodku?

  Suma rodičovského dôchodku v kalendárnom roku 2023 sa určí ako 1,5% jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov profesionálneho vojaka, za kalendárny rok 2021, z ktorých bolo zaplatené poistné na výsluhové zabezpečenie.

  Suma rodičovského dôchodku v roku 2023 je maximálne 21,80 eur mesačne (1,5% jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021).

  Výpočet výšky rodičovského dôchodku v roku 2023

  vymeriavací základ za kalendárny rok 2021/12*1.5% = rodičovský dôchodok v roku 2023 v eurách mesačne (max 21,80 eur)

  Vymeriavací základ za rok 2021
  Rodičovský dôchodok v roku 2023 je eur mesačne (výpočet je orientačný).

  Výpočet výšky rodičovského dôchodku v roku 2024

  vymeriavací základ za kalendárny rok 2022/12*1.5% = rodičovský dôchodok v roku 2024 v eurách mesačne (max 23,48 eur)

  Vymeriavací základ za rok 2022
  Rodičovský dôchodok v roku 2024 je eur mesačne (výpočet je orientačný).


  Informácie k výplate rodičovského dôchodku na účet v banke a k vyplneniu tlačiva: Žiadosť o výplatu dávok sociálneho zabezpečenia na osobný účet v banke

  Pre výplatu dávky sociálneho zabezpečenia na osobný účet v banke je potrebné vyplniť podľa predtlače tlačivo „Žiadosť o výplatu dávok sociálneho zabezpečenia na osobný účet v banke“ v časti A. a B., a dať potvrdiť informácie o účte a jeho majiteľovi bankou, ktorá účet vedie. Banka potvrdí časť C. tlačiva. Tlačivo je k dispozícii na vytlačenie na stránke Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia (ďalej len „úrad“) https://vusz.mil.sk v časti Rodičovský dôchodok – Tlačivá.

  Ak máte účet vedený v Tatra banke, a.s., tlačivo Vám vystaví priamo banka, nie je potrebné ho vytlačiť zo stránky úradu, je potrebné však zamestnanca banky požiadať o vydanie tlačiva pre poukazovanie dôchodku na účet pre Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, aby zamestnanec banky vystavil správne tlačivo.


  Informácia pre profesionálnych vojakov, ktorých rodičia poberajú starobný dôchodok z cudziny

  Vyhlásenie profesionálneho vojaka k rodičovskému dôchodku je možné podať, spolu s oznámením rodiča a prílohami. Nárok na výplatu rodičovského dôchodku bude individuálne posúdený.

  Informácia k spôsobu podávania vyhlásení profesionálneho vojaka a oznámení rodiča

  Vyhlásenie profesionálneho vojaka a oznámenie rodiča s prílohami zasielajte spolu poštou na adresu Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Špitálska 22, 815 74 Bratislava. Vo výnimočných prípadoch (napr. vojak na misii mimo územia SR) je vyhlásenie profesionálneho vojaka možné poslať aj prostredníctvom elektronickej schránky cez portál slovensko.sk, ak má profesionálny vojak elektronickú schránku aktivovanú a používa ju na komunikáciu s úradmi v SR. Oznámenie rodiča s prílohami v týchto prípadoch posiela rodič samostatne poštou na adresu úradu.

  Ak potrebujete doplniť predtým zabudnuté prílohy, vyhlásenie profesionálneho vojaka a oznámenie rodiča neposielajte prosím duplicitne, pošlite iba zabudnutú prílohu s poznámkou, že vyhlásenie profesionálneho vojaka, alebo oznámenie rodiča už bolo odoslané.

  Na e-mailové vyhlásenia profesionálnych vojakov a e-mailové oznámenia rodičov sa prihliadať nebude.

  Vyhlásenie profesionálneho vojaka a oznámenie rodiča nezabudnite Vy a Váš rodič podpísať. Oznámenie rodiča vypĺňa a podpisuje rodič sám za seba – teda ak profesionálny vojak vo vyhlásení uvedie dvoch rodičov, prílohou sú dve oznámenia dvoch rodičov, ak profesionálny vojak uvedie vo vyhlásení iba jedného rodiča, prílohou je jedno oznámenie rodiča uvedeného vo vyhlásení profesionálneho vojaka.

   

   

   


   

 • Skočiť na menu


  Share