Preskocit navigáciu

Pôsobnosť úradu


Nemocenské zabezpečenie

VÚSZ vykonáva sociálne zabezpečenie vojakov v zmysle zákona č.328/2002 Z.z. § 5 - § 19 v oblasti nemocenského zabezpečenia sa poskytujú tieto dávky:
 • náhrada služobného platu,
 • nemocenské,
 • vyrovnávacia dávka,
 • tehotenské,
 • materské.

Úrazové zabezpečenie

VÚSZ vykonáva sociálne zabezpečenie vojakov v zmysle zákona č.328/2002 Z.z. § 20 - § 29 v oblasti úrazového zabezpečenia sa poskytujú tieto dávky:
 • profesionálnemu vojakovi alebo vojakovi prípravnej služby náhrada za stratu na služobnom plate,
 • náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 • náhrada za účelne vynaložené náklady spojené s liečením,
 • jednorazové mimoriadne odškodnenie.

Výsluhové zabezpečenie

VÚSZ vykonáva sociálne zabezpečenie vojakov podľa § 30 zákona č.328/2002 Z.z.. V oblasti výsluhového zabezpečenia sa poskytujú tieto dávky :
 • výsluhový príspevok,
 • odchodné,
 • úmrtné,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský výsluhový dôchodok,
 • vdovecký výsluhový dôchodok,
 • sirotský výsluhový dôchodok.

Služby sociálneho zabezpečenia

VÚSZ realizuje sociálne zabezpečenie vojakov podľa § 69, § 70 a § 71 zákona č.328/2002 Z.z. v oblasti služieb sociálneho zabezpečenia :
 • rekreačná starostlivosť,
 • kúpeľná starostlivosť,
 • zabezpečenie pohrebu.

Ostatné činnosti

 • lekárska posudková činnosť,
 • preventívne rehabilitácie,
 • priznávanie, vyplácanie, zastavovanie a odnímanie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaný podľa zákona č. 285/2009 Z.z.. 

Rodičovský dôchodok

 • posúdenie splnenia podmienok vzniku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu ak ide o rodiča, ktorého dieťa je zúčastnené na výsluhovom zabezpečení podľa zákona č. 210/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Skočiť na menu


Share