Preskocit navigáciu

PR pre profesionálnych vojakov


 

Preventívna rehabilitácia
 
§ 126 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
(1)      Preventívna rehabilitácia je súbor preventívnych, telovýchovno-športových a liečebných opatrení zameraných predovšetkým na posilnenie a upevnenie telesného a duševného zdravia profesionálneho vojaka.
 
(2)       Preventívna rehabilitácia sa vykonáva formou
a) rekondičného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní 21 po sebe nasledujúcich dní v zariadeniach v pôsobnosti ministerstva alebo v zariadeniach určených ministerstvom,
b) rekondičného pobytu v trvaní 14 po sebe nasledujúcich dní v zariadeniach v pôsobnosti ministerstva alebo v zariadeniach určených ministerstvom, alebo
c) aktívneho odpočinku v trvaní 14 po sebe nasledujúcich dní na území Slovenskej republiky.
 
(3)       Preventívna rehabilitácia sa poskytne profesionálnemu vojakovi jedenkrát ročne, ak
a) je v stálej štátnej službe alebo
b) vykonáva štátnu službu
      1. ako odborník riadenia letovej prevádzky, výkonný letec, výkonný výsadkár, padákový odborník letectva, pyrotechnik alebo potápač, alebo
      2. vo Vojenskom spravodajstve alebo vo Vojenskej polícii.
 
(4)       Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 3 písm. b) sa preventívna rehabilitácia poskytne prvýkrát, ak štátnu službu ako odborník riadenia letovej prevádzky, výkonný letec, výkonný výsadkár, padákový odborník letectva, pyrotechnik alebo potápač, alebo štátnu službu vo Vojenskom spravodajstve alebo vo Vojenskej polícii vykonával najmenej päť rokov.
 
(5)       Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. a) sa poskytuje profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 3 písm. a), a to na základe jeho žiadosti a na návrh ošetrujúceho lekára alebo iného lekára určeného služobným úradom.
 
(6)       Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. b) sa poskytuje profesionálnemu vojakovi na základe jeho žiadosti.
 
(7)       Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. c) sa profesionálnemu vojakovi poskytne na základe jeho žiadosti, ak mu nebola poskytnutá preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b).
 
(8)       Preventívna rehabilitácia sa v kalendárnom roku poskytuje profesionálnemu vojakovi iba v jednej forme.
 
(9)     Profesionálnemu vojakovi, ktorému bola v kalendárnom roku poskytnutá kúpeľná starostlivosť podľa osobitného predpisu,91) sa preventívna rehabilitácia neposkytne.
 
(10)     Preventívna rehabilitácia sa neposkytne ani profesionálnemu vojakovi
a) počas zaradenia do personálnej zálohy podľa § 74 alebo § 75,
b) počas vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
c) počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,
d) po doručení personálneho rozkazu o prepustení,
e) v čase, keď to vylučuje jeho zdravotný stav,
 
(11)     Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. c) sa na účely náhrady škody podľa tohto zákona a náhrady škody podľa osobitného predpisu,91a) nepovažuje za výkon štátnej služby alebo za priamu súvislosť s výkonom štátnej služby.
 
§ 127 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
(1)       Nástup na preventívnu rehabilitáciu určuje veliteľ s prihliadnutím na potreby služobného úradu.
 
(2)       Profesionálny vojak je povinný nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, ktorý je určený ako deň nástupu, a čerpať preventívnu rehabilitáciu v ustanovenom rozsahu.
 
(3)       Preventívnu rehabilitáciu môže veliteľ prerušiť alebo predčasne skončiť, ak
a) je profesionálny vojak v čase preventívnej rehabilitácie uznaný za dočasne neschopného pre chorobu alebo úraz,
b) sa profesionálnemu vojakovi poskytne služobné voľno,
c) osobná účasť profesionálneho vojaka je nevyhnutná na odstránenie vzniknutej mimoriadnej udalosti podľa § 106 ods. 1 písm. e),
d) si to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitného predpisu.19)
 
(4)       Kontrolu nástupu a čerpania preventívnej rehabilitácie podľa § 126 ods. 2 písm. a) a b) vykonáva služobný úrad.
 
(5)       Podrobnosti o poskytovaní preventívnej rehabilitácie, o nástupe na preventívnu rehabilitáciu, o jej prerušení alebo predčasnom skončení a o kontrole vykonávania preventívnej rehabilitácie ustanoví služobný predpis.
 
Služobný predpis Hlavného služobného úradu č. 94/2021 o podrobnostiach o poskytovaní preventívnej rehabilitácie, o nástupe na preventívnu rehabilitáciu, o jej prerušení alebo predčasnom skončení a o kontrole vykonávania preventívnej rehabilitácie. 


KONTAKT :
Denne od 9:00 hod. do 10:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.

Tel.: (0960) 316 066
Fax: (0960) 316 095
e-mail: A66@vusz.sk

Skočiť na menu


Share