Preskocit navigáciu

Kúpeľná starostlivosť


Na kúpeľnú starostlivosť boli určené 4 zariadenia:

3 prevádzky  Horezza, a.s.:

 
  Hotel Granit Piešťany - kúpeľný ústav

            - Nervové choroby
            - Choroby pohybového ústrojenstva

  Hotel Granit Tatranské zruby - klimatické kúpele

            - Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
            - Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

  Hotel Granit Nová Polianka - klimatické kúpele

            - Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
            - Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou


a KLÚ - MV SR Družba Bardejovské Kúpele.
            - Choroby onkologické
            - Choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva
            - Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
            - Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
            - Choroby pohybového ústrojenstva
            - Choroby obličiek a močových ciest

   § 82 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

(3) Poukaz na kúpeľnú starostlivosť policajtovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, poskytuje tento útvar.

(4) Poukaz na kúpeľnú starostlivosť profesionálnemu vojakovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, poskytuje tento úrad.

   § 70 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(1)      Kúpeľnú starostlivosť možno na základe návrhu ošetrujúceho lekára poskytnúť bezodplatne, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak
a) policajtovi,
b) profesionálnemu vojakovi,
c) vojnovému veteránovi alebo
d) poberateľovi výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov,
e) poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku,
f) policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, pričom mu nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok,
g) veteránovi protikomunistického odboja.
 
(2)       Kúpeľnou starostlivosťou sa rozumie zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach33h) určených útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, okrem kúpeľnej starostlivosti poskytovanej a plne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu.33i)
 
(3)       Kúpeľná starostlivosť sa neposkytuje v roku, v ktorom vznikol nárok na kúpeľnú starostlivosť poskytovanú a plne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia.
 
(4)       Kúpeľná starostlivosť podľa odseku 1 sa neposkytne v období troch za sebou idúcich rokov osobe, ktorá bezdôvodne nenastúpi na poskytnutú kúpeľnú starostlivosť alebo bezdôvodne predčasne ukončí kúpeľnú starostlivosť.
 
(5)       Na konanie o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti podľa odseku 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.29)
 
(6)       Podrobnosti o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti určí minister.
 
(7)       Ak vojnový veterán alebo veterán protikomunistického odboja nie je zároveň policajtom, profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, náklady na kúpeľnú starostlivosť, ktoré nie sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia33i) uhrádza ministerstvo zo svojho rozpočtu.
 

 

Postup pri podávaní žiadostí o kúpeľnú starostlivosť:

  • kúpeľná starostlivosť je fakultatívnou dávkou, nie je na ňu právny nárok.
  • žiadateľ podáva žiadosť formou „Lekárskeho návrhu na kúpeľnú starostlivosť“, potvrdeného vypisujúcim lekárom a podpísaného žiadateľom. Na lekárskom návrhu je potrebné uviesť správne rodné číslo, presnú adresu trvalého bydliska a telefonický kontakt, veteráni protikomunistického odboja priložia fotokópiu preukazu vydaného Ústavom pamäti národa, žiadateľ uvedie aj mesiac, v ktorom by mal záujem o poskytnutie kúpeľnej starostlivosti,
  •  lekársky návrh na kúpeľnú starostlivosť možno podať na tlačive z distribučnej siete ŠEVT. Iné tlačivá nebudú akceptované počnúc rokom 2014.
  •  lekársky návrh na kúpeľnú starostlivosť sa podáva priamo na VÚSZ – oddelenie ostatných činností, Špitálska 22, Bratislava 812 74, v období od októbra do decembra príslušného roka na nasledujúci rok,
  • o pridelení poukazu na kúpeľnú starostlivosť je žiadateľ informovaný zaslaním poukazu mesiac pred nástupným termínom do príslušného kúpeľného zariadenia podľa diagnózy,
  • v zmysle prílohy č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z. odborné a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako šesť mesiacov, ak zdravotný stav chorého nevyžaduje urobiť nové vyšetrenie,
  • v zmysle prílohy č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z. u osôb nad 70 rokov veku života je potrebné kompletné interné vyšetrenie a potvrdenie internistu, že kúpeľná starostlivosť nie je kontraindikovaná,
  •  posudkový lekár VÚSZ je oprávnený požadovať dodatočné doloženie odborných vyšetrení, resp. vyjadrenie odborníkov k schopnosti žiadateľa absolvovať kúpeľnú starostlivosť, ak to pri uvedenom diagnostickom závere požaduje za potrebné.

 

  
KONTAKT
Denne od 9:00 hod. do 10:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.

Tel.: (0960) 316 066
Fax: (0960) 316 095
e-mail: A66@vusz.sk, lubica.tvrdakova@vusz.sk  


 

 


 

Skočiť na menu


Share