Preskocit navigáciu

Dávky sociálneho zabezpečenia


Organizácia a riadenie - § 80 - § 81 zákona č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 80

(1) Dávky nemocenského zabezpečenia policajtovi a profesionálnemu vojakovi počas trvania služobného pomeru priznáva, vypláca, znižuje, zastavuje a odníma ten služobný úrad alebo služobný orgán, ktorý im vypláca,znižuje služobný príjem.

(2) Dávky nemocenského zabezpečenia po skončení služobného pomeru priznáva, vypláca, zastavuje a odníma
a) policajtovi služobný úrad uvedený v odseku 1
b) profesionálnemu vojakovi Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

(3) Dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným policajtom je oprávnený kontrolovať nadriadený policajta s pôsobnosťou ustanoviť alebo vymenovať policajta do funkcie alebo ním poverená osoba.

(4) Dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným profesionálnym vojakom sú oprávnení kontrolovať vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť profesionálnemu vojakovi, alebo lekári ním splnomocnení, alebo veliteľ, alebo ním poverená osoba.

(5) Osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 sú oprávnené kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu, a to či dočasne neschopný policajt alebo profesionálny vojak
a) sa zdržiava v mieste určenom ošetrujúcim lekárom uvedenom na potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti,
b) dodržiava čas povolených vychádzok,
c) nevykonáva činnosti, ktoré nepriaznivo pôsobia na jeho zdravotný stav.

(6) Osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 sú povinné
a) preukázať sa dočasne neschopnému policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi oprávnením na vykonanie kontroly,
b) oznámiť posudkovému lekárovi podozrenie z porušenia liečebného režimu.

7) Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka sa môže vykonať na podnet a) posudkového lekára,
b) ošetrujúceho lekára,
c) služobného úradu alebo služobného orgánu,
d) inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

(8) Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka sa vykonáva v mieste uvedenom na potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka alebo v mieste, kde sa má dočasne neschopný policajt alebo profesionálny vojak zdržiavať.

9) Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka môžu osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 vykonávať podľa odsekov 5 a 6 od prvého dňa dočasnej neschopnosti.

§ 81

(1) Dávky úrazového zabezpečenia priznáva, zastavuje a odníma
a) policajtovi a pozostalým po ňom nadriadený, ktorý je oprávnený policajta ustanoviť do funkcie alebo vymenovať do funkcie, a ak ide o policajta zaradeného na krajskom riaditeľstve Policajného zboru alebo na okresnom riaditeľstve Policajného zboru a pozostalým po ňom, riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru,
b) profesionálnemu vojakovi a pozostalým po ňom a vojakovi prípravnej služby a pozostalým po ňom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

(2) Dávky úrazového zabezpečenia vypláca
a) policajtovi a pozostalým po ňom útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva,
b) profesionálnemu vojakovi a pozostalým po ňom a vojakovi prípravnej služby a pozostalým po ňom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

(3) Dávky výsluhového zabezpečenia priznáva, zvyšuje, znižuje, vypláca, zastavuje a odníma
a) policajtovi a pozostalým po ňom útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva,
b) profesionálnemu vojakovi a pozostalým po ňom a vojakovi prípravnej služby a pozostalým po ňom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

Skočiť na menu


Share