Preskocit navigáciu

Služby sociálneho zabezpečeniaOrganizácia a riadenie - § 82 zákona č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 82

(1) Rekreačný pobyt policajtovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, ich manželke (manželovi) a nezaopatrenému dieťaťu poskytuje tento útvar.

(2) Rekreačný pobyt profesionálnemu vojakovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, ich manželke (manželovi) a nezaopatrenému dieťaťu poskytuje tento úrad.

(3) Poukaz na kúpeľnú starostlivosť policajtovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, poskytuje tento útvar.

(4) Poukaz na kúpeľnú starostlivosť profesionálnemu vojakovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, poskytuje tento úrad.

(5) Pohreb zomretého policajta zabezpečuje služobný úrad, v ktorého pôsobnosti vykonával policajt naposledy štátnu službu. Pohreb zomretého poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia vyplácaného útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva zabezpečuje služobný úrad, v ktorého pôsobnosti vykonával policajt naposledy štátnu službu, a ak taký služobný úrad už neexistuje, služobný úrad, v ktorého pôsobnosti mal poberateľ takého dôchodku trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo po dohode s pozostalými služobný úrad, v ktorého pôsobnosti bude taký poberateľ výsluhového dôchodku pochovaný. O nároku pozostalých na náhradu nákladov na pohreb podľa § 71 až 76 rozhoduje a túto náhradu vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva.

(6) Pohreb zomretého profesionálneho vojaka a poberateľa dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, zabezpečujú služobné orgány. O nároku pozostalých na náhradu nákladov na pohreb podľa § 72 ods. 1 a 2 a § 73 až 78 rozhoduje a túto náhradu vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

(7) Na príslušníka Slovenskej informačnej služby a poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia vyplácaného útvarom sociálneho zabezpečenia Slovenskej informačnej služby sa nevzťahuje odsek 5 prvá veta a druhá veta.

 


Skočiť na menu


Share