Preskocit navigáciu

Nemocenské zabezpečenie


§ 80 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
(1)       Dávky nemocenského zabezpečenia policajtovi a profesionálnemu vojakovi počas trvania služobného pomeru priznáva, vypláca, znižuje, zastavuje a odníma ten služobný úrad alebo služobný orgán, ktorý im vypláca, znižuje služobný príjem a služobný plat.
 
(2)       Dávky nemocenského zabezpečenia po skončení služobného pomeru priznáva, vypláca, zastavuje a odníma
a) policajtovi služobný úrad uvedený v odseku 1,
b) profesionálnemu vojakovi Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.
 
(3)       Dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným policajtom je oprávnený kontrolovať bezprostredne nadriadený policajta alebo vyšší nadriadený policajta, alebo nimi písomne poverená osoba a dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným policajtom uvedeným v § 7 ods. 1 je oprávnený kontrolovať posledný bezprostredne nadriadený policajta alebo posledný vyšší nadriadený policajta, alebo nimi písomne poverená osoba.
 
(4)       Dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným profesionálnym vojakom a profesionálnym vojakom podľa § 7 ods. 1 je oprávnený kontrolovať vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť profesionálnemu vojakovi a profesionálnemu vojakovi podľa § 7 ods. 1, lekár ním splnomocnený alebo veliteľ, bývalý veliteľ profesionálneho vojaka podľa § 7 ods. 1, alebo nimi písomne poverená osoba.
 
(5)       Osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 sú oprávnené kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu, a to či dočasne neschopný policajt alebo profesionálny vojak
a) sa zdržiava v mieste určenom ošetrujúcim lekárom uvedenom na potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti,
b) dodržiava čas povolených vychádzok,
c) nevykonáva činnosti, ktoré nepriaznivo pôsobia na jeho zdravotný stav.
 
(6)       Osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 sú povinné
a)preukázať sa dočasne neschopnému policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi oprávnením na vykonanie kontroly,
b) oznámiť posudkovému lekárovi podozrenie z porušenia liečebného režimu.
 
(7)       Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka sa môže vykonať na podnet
a) posudkového lekára,
b) ošetrujúceho lekára,
c) služobného úradu alebo služobného orgánu,
d) inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
 
(8)       Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka sa vykonáva v mieste uvedenom na potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka alebo v mieste, kde sa má dočasne neschopný policajt alebo profesionálny vojak zdržiavať.
 
(9)       Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka môžu osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 vykonávať podľa odsekov 5 a 6 od prvého dňa dočasnej neschopnosti.

 

Skočiť na menu


Share