Preskocit navigáciu

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia


je orgán štátnej správy pre :

 1. výkon sociálneho zabezpečenia vojakov, podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. výkon dôchodkového zabezpečenia podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v rezorte MO SR,
 3. správu a zúčtovanie štátnych sociálnych dávok z rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu MPSVaR SR prostredníctvom úhrady nákladov dávok podľa § 94 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. priznanie, výplatu, zastavovanie a odnímanie príspeku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaný podľa zákona č. 285/2009 Z.z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia je rozpočtovou organizáciou na výkon sociálneho zabezpečenia vojakov a bol zriadený na základe ustanovenia § 74 zákona 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov dňom 01. mája 1998 ako nástupca Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia zriadeného dňom 1.novembra 1992 rozkazom ministra obrany Českej a Slovenskej federatívnej republiky číslo 45/1992 k výkonu sociálneho zabezpečenia na území SR a recipovaný ustanovením § 141 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 


V rámci programov starostlivosti o profesionálnych vojakov vydala sekcia personálnych a sociálnych činností MO SR brožúru s názvom „SKONČENIE ŠTÁTNEJ SLUŽBY PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV“, v ktorej sa profesionálni vojaci a vojačky dočítajú o svojich právach a povinnostiach v súvislosti s prechodom do civilného prostredia.
Táto brožúra je dostupná v elektronickej podobe
tu


Informácie k rodičovskému dôchodku rodičov profesionálnych vojakov nájdete tu


Informácie k priznaniu a výplate rodičovského dôchodku

Rodičovský dôchodok sa poskytuje na žiadosť vojaka – Vyhlásenie vojaka pre vznik nároku na rodičovský dôchodok. Písomné vyhlásenie sa doručuje VÚSZ vyplnené podľa predtlače – nezabúdať vyplniť najmä osobné číslo vojaka a vyhlásenie podpísať. K vyhláseniu je potrebné pripojiť Oznámenie rodiča s prílohami.
Všetky tlačivá sú k dispozícii na stránke VÚSZ – v podrobnejších informáciách k rodičovskému dôchodku.

Ukončenie služobného pomeru nie je potrebné VÚSZ oznamovať, výplata rodičovského dôchodku rodičovi sa ukončí na konci druhého kalendárneho roku nasledujúceho po skončení služobného pomeru.

Oznámenie o úmrtí rodiča je potrebné posielať e-mailom na vusz@vusz.sk s uvedením mena a priezviska rodiča, dátumu úmrtia rodiča a osobného čísla vojaka.

V prípade chýbajúcich alebo chybných údajov Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia tieto údaje priebežne zisťuje z dostupných zdrojov, prípadne vyzýva na ich doplnenie, a to predovšetkým prostredníctvom profesionálnych vojakov.


O priznaní rodičovského dôchodku sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje.

Rodičovský dôchodok za rok 2023 bol vyplatený v januári 2024.

Kto má nárok na rodičovský dôchodok?

  Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu má poberateľ:

 • starobného dôchodku
        (poberateľ predčasného starobného dôchodku až po dovŕšení dôchodkového veku)
 • invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku     
 • výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku     
 • invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,

  ak je rodičom profesionálneho vojaka, ktorý je jeho vlastným dieťaťom alebo osvojeným dieťaťom alebo je fyzickou osobou, ktorá vychovala profesionálneho vojaka, ktorý mu bol ako dieťa zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a tento profesionálny vojak mal vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie a bol povinný platiť poistné na výsluhové zabezpečenie v roku, ktorý dva roky predchádza aktuálnemu kalendárnemu roku, a písomne vyhlásil, že rodičovi - poberateľovi dôchodku má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.

  Aká je výška rodičovského dôchodku?

  Suma rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5% jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov profesionálneho vojaka, za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza aktuálnemu kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na výsluhové zabezpečenie.

  Suma rodičovského dôchodku v roku 2023 je maximálne 21,80 eur mesačne (1,5% jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021).

  Výpočet výšky rodičovského dôchodku v roku 2023

  vymeriavací základ za kalendárny rok 2021/12*1.5% = rodičovský dôchodok v roku 2023 v eurách mesačne (max 21,80 eur)

  Vymeriavací základ za rok 2021
  Rodičovský dôchodok v roku 2023 je eur mesačne (výpočet je orientačný).

  Výpočet výšky rodičovského dôchodku v roku 2024

  vymeriavací základ za kalendárny rok 2022/12*1.5% = rodičovský dôchodok v roku 2024 v eurách mesačne (max 23,48 eur)

  Vymeriavací základ za rok 2022
  Rodičovský dôchodok v roku 2024 je eur mesačne (výpočet je orientačný).  Oznam pre prijímateľov dávok sociálneho zabezpečenia vyplácaných šekovou poukážkou


  Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia ( ďalej len „VÚSZ“ ) v súlade s  § 100 ods. 2 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje vyplácanie opakujúcich sa dávok sociálneho zabezpečenia podľa tohto zákona v určenom výplatnom termíne na bežný kalendárny mesiac.

  VÚSZ oznamuje poberateľom dávok sociálneho zabezpečenia, že Poštová banka, a.s. v rámci sadzobníka poplatkov pre fyzické osoby v časti Ostatné služby zaviedla poplatok za výplatu šekovej poukážky realizovanej na pošte s účinnosťou od 01.3.2020.

  Hotovostné operácie, akým je aj výber šekovej poukážky na pošte, sú spravidla bankami spoplatňované. Výplata šekových poukážok sa realizuje na základe obchodných podmienok Poštovej banky, a.s., ktoré sú určené pre adresáta platby. Uvedeným poplatkom banka spoplatňuje službu výplaty šekovej poukážky na pošte, ktorá doteraz nebola spoplatnená.

  Bližšie informácie k tomuto poplatku poskytne Poštová banka, a.s., informácie sú dostupné aj v aktuálnom sadzobníku poplatkov na internetovej stránke Poštovej banky, a.s. - časť Praktické informácie - Sadzobník poplatkov.

  Pri realizácii výplaty šekovej poukážky na pobočke Slovenskej pošty, a.s. alebo Poštovej banky, a.s. ide o vzťah medzi fyzickou osobou (poberateľom dávok sociálneho zabezpečenia) a Poštovou bankou, a.s. 

  Na základe uvedených skutočností VÚSZ nemá oprávnenie na určovanie a úpravu predmetného poplatku, ale z hľadiska úplnosti informácií pre poberateľov, ktorým sú dávky sociálneho zabezpečenia vyplácané v hotovosti šekovou poukážkou VÚSZ zverejňuje uvedené oznámenie.

   


 • Skočiť na menu


  Share